Algemene verkoopsvoorwaarden

Datum van de laatste herziening op 07/10/2020

 

PRESENTATIE 

Welkom op www.roota.be - ROOTA is een Santé Sauvage-teken dat deze website aanbiedt, inclusief alle informatie, tools, diensten en producten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet. Deze website is alleen bedoeld voor volwassenen.

Om de website te kunnen gebruiken, moet u 18 jaar oud zijn of de wettelijke meerderjarigheid hebben in uw staat of provincie van de hoofdverblijfplaats en de wettelijke bevoegdheid hebben om een contract met ons af te sluiten.

Belangrijk - lees en begrijp deze servicevoorwaarden evenals de algemene verkoopsvoorwaarden zorgvuldig voordat u toegang krijgt tot, gebruik maakt van of een bestelling plaatst op www.roota.be. Deze voorwaarden bevatten verklaringen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid. Deze voorwaarden vormen een essentiële basis van onze overeenkomst. Gelieve een kopie van deze overeenkomst af te drukken en te bewaren voor uw administratie. Elke bestelling van een product dat in de online shop van de website: www.roota.be verschijnt, impliceert de voorafgaande aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

De koper die deze site bezoekt, erkent kennis te hebben genomen van de AVV en deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden en erkent bijgevolg volledig op de hoogte te zijn van het feit dat zijn akkoord over de inhoud van deze voorwaarden niet vereist dat dit document wordt ondertekend, voor zover de koper de producten die in het kader van de websitewinkel worden voorgesteld, online wenst te bestellen.

PREAMBULE

ROOTA.be is een website gewijd aan de verkoop van voedingssupplementen vertegenwoordigd door Genevieve LAWRENCE, de uitbater van deze site.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AVV") worden voorgesteld door Santé Sauvage, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te BP80001, 81502 Lavaur CEDEX, Frankrijk en geregistreerd in het handelsregister van Castres onder het nummer 511 374 423 R.C.S Castres en waarvan het BTW-nummer FR90511374423 is.

Klantenservice e-mail: info@roota.be

Dan wijzen we aan:

* "Site": de site www.roota.be en al zijn pagina's.

* "Producten" of "Diensten": alle producten (materialen) en diensten (voordelen) die kunnen worden gekocht of waarop kan worden ingeschreven op de Site. 

* "Verkoper": Santé Sauvage, rechtspersoon of individu, die zijn Producten of Diensten op de Site aanbiedt.

* "Koper": de internetgebruiker, individueel of professioneel, die een Product(en) of Dienst(en) op de Site aankoopt.

* "Consument": overeenkomstig de definitie van het voorafgaande artikel van het consumentenwetboek, "iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit. »

De consument heeft het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden op te slaan of te wijzigen, met dien verstande dat zowel het opslaan als het wijzigen van dit document uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt, en dat deze algemene verkoopsvoorwaarden aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de site op de datum van de bestelling.

De door de verkoper Santé Sauvage in het kader van de website opgezette online shop vermeldt de volgende informatie in het Frans, Engels, Nederlands en Duits. De consument verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om zich onder deze algemene voorwaarden te kunnen verbinden. 

 

 

ARTIKEL 1 - DOEL

ARTIKEL 2 - KENMERKEN VAN DE VOORGESTELDE GOEDEREN EN DIENSTEN

ARTIKEL 3 - PRODUCTINFORMATIE

ARTIKEL 4 - TARIEVEN

ARTIKEL 5 - INWERKINGTREDING - DUUR

ARTIKEL 6 - BESTELLINGEN

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 8 - BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 10 - HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 11 - LEVERING 

ARTIKEL 12 - LEVERING - KOSTEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE PRODUCTEN

ARTIKEL 13 - BESCHADIGDE GOEDEREN

ARTIKEL 14 - LEVERINGSFOUT - NIET-CONFORME PRODUCTEN

ARTIKEL 15 - GARANTIE

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 17 - INTELLECTUELE EIGENDOM

ARTIKEL 18 - PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 19 - BESLECHTING VAN GESCHILLEN

ARTIKEL 20 - OVERMACHT

ARTIKEL 21 - GEDEELTELIJKE NIET-BEVESTIGING

ARTIKEL 22 - NIET-KWIJTSCHELDING

ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 24 - WETTELIJKE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 25 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

 

ARTIKEL 1 - DOEL

Deze algemene verkoopsvoorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit. In die zin wordt de consument geacht het geheel van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. De Verkoper verbindt zich er, van zijn kant toe, zijn rol als wederverkoper onder deze voorwaarden te respecteren.

ARTIKEL 2 - KENMERKEN VAN DE VOORGESTELDE GOEDEREN EN DIENSTEN

De aangeboden producten en diensten zijn degene die opgenomen zijn in de catalogus van de website www.roota.be binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. SANTE SAUVAGE behoudt zich het recht voor om het assortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de Site gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruiksadvies, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper niet. De verkoop van de op de site www.roota.be gepresenteerde producten is bedoeld voor kopers die wonen in landen die de toegang van deze producten tot hun grondgebied volledig toestaan. 

ARTIKEL 3 - PRODUCTINFORMATIE

3-a: Santé Sauvage presenteert op haar website www.roota.be de te koop aangeboden producten met de nodige kenmerken om te voldoen aan artikel L 111-1 van het consumentenwetboek, dat de potentiële consument de mogelijkheid biedt om vóór de definitieve bestelling de essentiële kenmerken te kennen van de producten die hij wenst te kopen.

3-b: De aanbiedingen op www.roota.be zijn alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Santé Sauvage behoudt zich het recht voor om het assortiment van producten te wijzigen in overeenstemming met de beperkingen die door haar leveranciers worden opgelegd.

3-c: De foto's, teksten, grafieken, informaties en kenmerken die worden gereproduceerd en die de gepresenteerde producten illustreren, zijn niet contractueel. Santé Sauvage kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten of omissies in één van deze foto's, teksten of grafieken, informaties of kenmerken van de producten of in geval van wijziging van de kenmerken van de producten door de leveranciers.

3-d Santé Sauvage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van het gesloten contract in geval van een voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en andere transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

3-e: Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan www.roota.be.  Santé Sauvage wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de inhoud van deze sites in strijd zou zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

3-f: Santé Sauvage garandeert de Koper voor verborgen gebreken die de geleverde producten zouden kunnen aantasten, in het kader van een vervanging van defecte producten, of schade die deze ongeschikt maakt voor het gebruik ervan, of de terugbetaling ervan, zonder dat de Koper aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen die deze verborgen gebreken zouden kunnen hebben veroorzaakt.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

De prijs inclusief BTW van elk product wordt vermeld in de overeenkomstige productfiche. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, zij het met inachtneming dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus staat, de enige is die voor de klant van toepassing is. De vermelde prijzen zijn exclusief de leveringskosten, die bovenop de prijs van de gekochte producten worden gefactureerd volgens het totale bedrag van de bestelling. De verzendkosten kunnen naar keuze van de verkoper worden afgetrokken of aangeboden. In het onderstaande artikel "Levering - Toepasselijke tarieven" staan de geldende tarieven voor deelname aan de verzendkosten vermeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor om promotieacties uit te voeren gedurende bepaalde periodes. Voor elke verrichting wordt aangegeven of deze al dan niet kan worden gecombineerd met de geldende tarieven.

ARTIKEL 5 - INWERKINGTREDING - DUUR

Deze algemene voorwaarden treden in werking op de datum van de bestelling. Deze algemene voorwaarden worden afgesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de onderschreven goederen en diensten, tot het verstrijken van de garanties.

ARTIKEL 6 - BESTELLINGEN

De klant die een product of dienst wil kopen, moet verplicht zijn:

- selecteer online de referenties van de gekozen producten of diensten;

- zijn bestelling te valideren na controle;

- de betaling te verrichten onder de gestelde voorwaarden;

- zijn bestelling en betaling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennis ervan en de verzaking aan de eigen aankoop- of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De bevestiging is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te aanvaarden.

De Verkoper zal per e-mail, de bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren.

Na validatie van de bestelling kan er geen rekening worden gehouden met een wijziging van de bestelling. De klant moet een nieuwe bestelling plaatsen als hij extra artikelen wil.

De producten die op de website roota.be worden verkocht, mogen niet worden doorverkocht na aankoop door de klant. Elke bestelling van meer dan zes (6) dozen of zes flessen voor hetzelfde product in dezelfde bestelling of in dezelfde maand wordt door de verkoper niet aanvaard. Met andere woorden, de Verkoper accepteert geen bestellingen voor meer dan zes (6) items van hetzelfde item per maand. 

De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van misbruik van de verkochte producten, noch voor de gevolgen van het gebruik voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een koper waarmee een geschil over de betaling van een vorige bestelling bestaat, te weigeren of te annuleren.

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

Voor elke bestelling kan de koper een account aanmaken op de website www.roota.be. De koper kan ook als bezoeker kopen zonder een account aan te maken. De sectie voor het aanmaken van een account is direct toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek zal de koper, indien hij wenst te bestellen of zijn account wenst te raadplegen (bestelstatus, profiel...), zich moeten identificeren aan de hand van deze informatie. 

De verkoper stelt de koper voor om zijn producten te bestellen en te betalen in verschillende stappen, met

- de optie van veilige betaling met een creditcard via de Prestashop Checkout die gebruik maakt van de credit card betalingsgateway met Paypal voor degenen die geen Paypal-account hebben, en door Paypal voor kopers die een Paypal-account hebben, 

- de optie van betaling per creditcard via de betalingsdienstaanbieder STRIPE - beveiligde betalingsdienst per creditcard. 

- De Paypal-optie : Het is niet verplicht om een persoonlijke Paypal-account te hebben. 

Indien om welke reden dan ook een van deze betalingsdiensten tijdelijk niet beschikbaar is, kan de koper, indien hij zijn aankoop wenst voort te zetten, de andere beschikbare betalingsdienst selecteren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmiddelen te allen tijde te wijzigen en de koper zal de mogelijkheid hebben om de betalingsmogelijkheden te bekijken en een geïnformeerde beslissing te nemen, aangezien de optie duidelijk zal worden aangegeven. 

- Beveiligde betaling door STRIPE: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het "mandje", wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties...), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden, afhankelijk van de gekozen verzending, de verzendkosten berekend en aan de koper voorgelegd. Vervolgens kiest de koper de betaalmethode "Betaling met creditcard". De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en aanvaarden van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken en hem vervolgens uit te nodigen om zijn bestelling te bevestigen door te klikken op de knop "Bevestig mijn bestelling". Tot slot wordt de klant doorgestuurd naar de beveiligde STRIPE interface om zijn persoonlijke creditcardgegevens veilig in te voeren. Als de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en wordt het contract definitief afgesloten. Betaling met creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van de kaart kan de klant de annulering van de kaartbetaling eisen, de betaalde bedragen worden dan gecrediteerd of terugbetaald. De verantwoordelijkheid van de kaarthouder is niet betrokken als de betwiste betaling frauduleus is gebleken. Om de terugbetaling van het frauduleuze debet en de eventuele bankkosten die de verrichting heeft opgeleverd te verkrijgen, moet de kaarthouder het debet schriftelijk bij zijn bank betwisten binnen 70 dagen na de verrichting, of 120 dagen als het contract hem of haar bindt aan de bank. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaar van de kaarthouder. Aan de houder mogen geen kosten worden aangerekend voor de teruggave van de bedragen.

- Betaling met PRESTASHOP Checkout: De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen met Paypal of met een creditcard en zal de betalingsinstructies volgen.

- Betaling met PAYPAL : De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te betalen met paypal - Om de gebruiksvoorwaarden van deze dienst te raadplegen - https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van een perfecte kennis ervan en de verzaking aan de eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De koper zal zijn e-mailadres eerder hebben ingevuld en het bedrijf SANTE SAUVAGE zal hem/haar per e-mail de bevestiging van de registratie van zijn/haar bestelling sturen.

Als de koper contact wil opnemen met het bedrijf SANTE SAUVAGE kan hij dit doen via e-mail op het volgende adres: info@roota.be.

ARTIKEL 8 - BEWIJS VAN DE TRANSACTIE

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van roota.be worden bijgehouden, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van inkooporders en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geleverd.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De onderneming SANTE SAUVAGE behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

ARTIKEL 10 - HERROEPINGSRECHT

In toepassing van de bepalingen van artikel L. 221-19 van het Franse Consumentenwetboek beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht bij Santé Sauvage uit te oefenen, zonder opgave van redenen of betaling van een boete, met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke verpakking, compleet (d.w.z.; accessoires, kennisgeving) en in perfecte staat worden geretourneerd, zodat een nieuwe marketing mogelijk is. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De Producten moeten binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan Santé Sauvage van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken, worden geretourneerd. Deze vertraging treedt in werking aan het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de vertraging. Als deze vertraging afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De koper die zich wenst terug te trekken, moet vóór elke terugzending van het pakket een e-mail sturen naar het adres: info@roota.be waarin hij zich bereid verklaart zich terug te trekken. De koper moet zijn pakket absoluut van het onderstaande herroepingsformulier vergezellen of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zich bereid verklaart zich terug te trekken: Het product in de originele verpakking, geschikt voor remarketing, evenals het herroepingsformulier moeten worden verzonden naar :

Santé Sauvage

16 Chemin de la Colline

81500 Lavaur

Frankrijk

 

Terugtrekkingsformulier

Ik geef hierbij kennis van de herroeping van de overeenkomst met betrekking tot de bestelling van de onderstaande producten:

 

(Handtekening van de klant)

 

Santé Sauvage betaalt de prijs van de bestelling terug, met uitzondering van de leveringskosten, zodra het product ontvangen is door de Service Réclamation, SANTE SAUVAGE, 16 Chemin de la Colline 81500, LAVAUR, zonder dat het product is geopend of gebruikt en in de originele verpakking in perfecte staat, hygiënisch verzegeld. Een fotokopie van de aankoopfactuur moet worden bijgevoegd. De Verkoper vergoedt geen verzendkosten voor het terugsturen van het product of de producten.

Producten die door de koper geopend, beschadigd, bevuild, gedeeltelijk gebruikt, bijgesneden of onvolledig geretourneerd zijn, worden niet geruild of terugbetaald. De koper is vrij in de keuze van de wijze van retourneren van de producten, waarbij SANTE SAUVAGE niet verantwoordelijk is voor het eventueel niet ontvangen van het pakket van de koper. Retourkosten en risico's blijven de verantwoordelijkheid van de klant. Geretourneerde en conform bevonden producten worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten door SANTE SAUVAGE met hetzelfde betaalmiddel als voor de aankoop gebruikt, teruggestort op het door de koper aangegeven afleveradres.

SANTE SAUVAGE behoudt zich het recht voor om in geval van een onjuiste retourzending elke volgende bestelling te weigeren.

ARTIKEL 11 - LEVERING 

De leveringen vinden plaats op het op de bestelbon vermelde adres, dat alleen binnen de overeengekomen geografische gebieden kan liggen, of op een op het moment van de bestelling gekozen relaispunt.  Leveringstermijnen worden slechts als indicatie gegeven; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald. Het bedrijf SANTE SAUVAGE zal de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket kunnen bezorgen. Voor elke bestelling wordt een forfaitaire bijdrage gevraagd om de kosten van verzending, verpakking en verwerking van de bestelling te dekken.

Als land dat grenst aan Frankrijk ligt België slechts enkele uren (of zelfs minuten) van de grote steden Parijs of Lille. 

De dienst die ter beschikking wordt gesteld voor uw leveringen in het relaispunt is Mondial Relay dat zijn uiterste best doet om de pakketten binnen 3 tot 6 werkdagen na de afhaling af te leveren, afhankelijk van de bestemming.

Douaneformaliteiten tussen Frankrijk en België

Aangezien België deel uitmaakt van de Europese Unie, worden goederen die van Frankrijk naar België reizen beschouwd als doorvoer en niet als ingevoerd. Er hoeven dus geen douaneformaliteiten te worden vervuld. 

Voor leveringen aan huis zijn de levertijden die door de Franse posterijen als indicatie worden gegeven: +3 dagen voor Colissimo. Bestellingen die op zondag of op een feestdag worden geplaatst, worden de volgende werkdag verzonden. Indien het optreden van een feestdag of een vertraging van het internetnetwerk, of zelfs een technische storing, een vertraging zou veroorzaken in de aanvankelijk door Santé Sauvage geplande vertragingen, verbindt deze laatste zich ertoe alle middelen in te zetten om deze vertraging te beperken en de koper zo snel mogelijk te leveren. In geval van afwezigheid tijdens een Colissimo levering op het door de koper aangegeven adres, wordt normaal gesproken een leveringsbericht in de brievenbus achtergelaten en wordt aangegeven dat het pakket de volgende dag zal worden aangeboden. In geval van een nieuwe afwezigheid tijdens de tweede levering, zal er opnieuw een bericht worden achtergelaten in de brievenbus - het is dan mogelijk om het pakket binnen 10 dagen na de afgifte van dit bericht af te halen bij een postkantoor. In het geval dat de koper zijn pakket niet op het postkantoor terughaalt, wordt het pakket teruggestuurd naar Santé Sauvage. De klantenservice kan dan contact opnemen met de koper voor een eventuele terugzending.

Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de bestelde producten ter beschikking van de koper worden gesteld, dit kan worden gecontroleerd door het systeem voor de controle en de opvolging van de levering dat op de internetsite van het postkantoor wordt voorgesteld in het geval van een colissimo levering.

ARTIKEL 12 - LEVERING - KOSTEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE PRODUCTEN

Santé Sauvage biedt twee keuzes van dienstverleners voor leveringen. De Colissimo diensten van het postkantoor voor een thuisbezorging in een brievenbus met tracking, evenals de dienst van MONDIAL RELAY in Relay Points.

De verschillende levertijden voor een Colissimo en Mondial Relais in België zijn ongeveer 3 werkdagen. 

De leveringsopties en de bijbehorende tarieven worden u voorgesteld voordat u overgaat tot de betaling. 

Als u gebruik wilt maken van een andere drager, schrijf ons dan op info@roota.be en we zullen proberen de mogelijkheden samen met u te verkennen. 

ARTIKEL 13 - BESCHADIGDE GOEDEREN

De transportrisico's zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen het terrein van de verkoper verlaten. In geval van schade tijdens het transport, moet elk protest worden ingediend bij de vervoerder die verantwoordelijk is voor de levering binnen twee dagen na de levering. Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten...) moet verplicht per e-mail worden gemeld aan de vervoerder binnen twee dagen na levering, met foto's die duidelijk de aard van de schade aangeven. De klant dient gelijktijdig een kopie van deze mail te sturen naar info@roota.be. 

ARTIKEL 14: LEVERINGSFOUT - NIET-CONFORME PRODUCTEN

14-a: De consument zal met SANTE SAUVAGE dezelfde dag van de levering of uiterlijk de eerste werkdag na de levering een klacht moeten formuleren over een foutieve levering en/of een gebrek aan overeenstemming van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de vermeldingen op de bestelbon/factuur. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt zonder mogelijkheid tot beroep afgewezen.

14-b : De formulering van deze klacht aan Santé Sauvage kan worden gedaan per e-mail gericht aan "info@roota.be De e-mail zal zo snel mogelijk worden behandeld van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.

14-c : Elke klacht die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijnen wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Santé Sauvage van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument.

14-d : Na ontvangst van de klacht zal Santé Sauvage een retournummer voor het (de) betrokken product(en) toekennen en dit aan de consument meedelen. De terugzending van een product kan pas plaatsvinden na toekenning van dit nummer volgens de hierboven beschreven procedure.

14-e : In geval van een leveringsfout, of niet-conformiteit van een product of een schijnbaar defect, moet elk omgeruild of terugbetaald product binnen 8 werkdagen na ontvangst van de retourovereenkomst in zijn geheel (accessoires en mededelingen inbegrepen) en in de originele verpakking, intact en in perfecte staat, door de pakketdienst, zoals BPost of Colissimo, naar het volgende adres worden teruggestuurd: Santé Sauvage, 16 Chemin de la Colline, 81500 Lavaur, Frankrijk. De Verkoper zal de volledige kosten van de terugzending vergoeden tegen het huidige BPost/of Colissmo-tarief. Om te worden geaccepteerd, moet elke retourzending vooraf worden gemeld aan Santé Sauvage, 16 Chemin de la Colline, 81500 Lavaur, Frankrijk. Indien bovenstaande procedure niet wordt gevolgd, wordt geen enkele klacht wegens non-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde producten aanvaard.

ARTIKEL 15 - GARANTIE

Alle producten die op de website roota.be door de onderneming SANTE SAUVAGE worden geleverd, genieten van de wettelijke garantie van de artikelen 1641 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product kan het worden geretourneerd aan het bedrijf SANTE SAUVAGE die het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle aanvragen, omruil- of restitutieverzoeken moeten per post worden ingediend op het volgende adres: SANTE SAUVAGE Service Réclamation, 16 Chemin de la Colline, 81500 Lavaur, Frankrijk, binnen dertig dagen na levering.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

De onderneming SANTE SAUVAGE is in het proces van verkoop op afstand slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

ARTIKEL 17 - INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site ROOTA.be zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf SANTE SAUVAGE. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken, om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst.

ARTIKEL 18 - PERSOONSGEGEVENS

 Het beschermen en respecteren van uw privacy en uw keuzes is de kern van onze waarden bij Santé Sauvage. In overeenstemming met de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978, zouden de gegevens op het gebied van persoonlijke zaken met betrekking tot de kopers het onderwerp kunnen zijn van een geautomatiseerde behandeling. Het computerbestand is dus niet verhuurd of verkocht, de informatie over de koper is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door SANTE SAUVAGE. SANTE SAUVAGE behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, onder andere door het gebruik van cookies, om onze bezoekers een betere browse-ervaring te bieden, maar in geen geval om de verzamelde informatie door te geven aan commerciële partners. 

De onderneming SANTE SAUVAGE zet zich in voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie, die hij voor het gebruik van bepaalde diensten zou moeten doorgeven. Alle informatie betreffende de koper is onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. De internetgebruiker heeft dus het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Hij kan dit te allen tijde per post aanvragen op het volgende adres: SANTE SAUVAGE 16 Chemin de la Colline, 81500 Lavaur, Frankrijk. 

ARTIKEL 19 - GESCHILLENBESLECHTING

De huidige voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan het Franse recht. Voor alle geschillen of rechtszaken is de bevoegde rechtbank die van Toulouse France.

ARTIKEL 20 - OVERMACHT

Geen van beide partijen zal contractbreuk plegen van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als toevallige gebeurtenis of overmacht worden beschouwd alle onweerstaanbare feiten of omstandigheden, buiten de partijen om, onvoorzienbaar, onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet door de partijen kunnen worden voorkomen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere partij hiervan binnen tien werkdagen na de datum waarop zij daarvan kennis heeft genomen, op de hoogte stellen. Beide partijen zullen dan binnen een maand, tenzij dit onmogelijk is door overmacht, bijeenkomen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde worden opgezegd. Op een uitdrukkelijke manier, worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen worden weerhouden: het blokkeren van transportmiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag. De onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

ARTIKEL 21 - GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

ARTIKEL 22 - NIET-KWIJTSCHELDING

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een inbreuk door de andere partij op een van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een ontheffing van de betrokken verplichting.

ARTIKEL 23 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke en de vormelijke regels. In geval van een geschil of een vordering zal de Klant zich bij voorrang richten tot Santé Sauvage om een minnelijke schikking te treffen.

ARTIKEL 24 - WETTELIJKE KENNISGEVING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van de site sante-sauvage.com gaat u akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden hierboven en daarna.

ARTIKEL 25 - BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

De informatie die op de site sante-sauvage.com wordt aangeboden, wordt u alleen ter informatie aangeboden en vormt op geen enkele wijze, direct of indirect, een medische consultatie en kan in geen geval een medische consultatie of bezoek vervangen, noch een diagnose die door uw huisarts en/of uw behandelend arts wordt gesteld.

U erkent dus dat de informatie die u op sante-sauvage.com ter beschikking wordt gesteld mogelijk niet volledig of uitputtend is en dat deze op geen enkele wijze het geheel van de symptomen, kwalen en behandelingen in verband met welke pathologieën of ziekten dan ook kan weergeven. De Verkoper en de respectievelijke auteurs van de inhoud van de site sante-sauvage.com garanderen geen enkel resultaat na de toepassing van de informatie die op deze site wordt verspreid.

Meer in het bijzonder gaat deze informatie-inhoud niet uit van de kwaliteit van uw huidige en/of toekomstige gezondheidstoestand, of omgekeerd kan deze uw gezondheidstoestand niet in twijfel trekken.

Bijgevolg aanvaardt u dat het gebruik van de aan u ter beschikking gestelde informatie enkel en alleen onder uw verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.

BELANGRIJK: De producten die op de catalogus van deze site worden verkocht zijn geen geneesmiddelen maar voedingssupplementen en kunnen in geen geval een medische behandeling door uw arts vervangen. In geval van pathologie kunt u zich wenden tot uw arts of een andere medische instantie.

ALS U DENKT DAT U ZIEK BENT OF EEN MEDISCH OF PSYCHIATRISCH NOODGEVAL HEEFT: NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET EEN ARTS OF ZORGVERLENER OF BEL 112.

De inhoud van deze site is louter informatief. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening. De informatie op deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd de bevoegde zorgverlener met betrekking tot uw gezondheidsvraagstukken. Weerleg de mening van een zorgverlener niet en wacht nooit met het inwinnen van advies vanwege iets wat u op deze site heeft gelezen.

 

 

 

Ontvang ons laatste nieuws en aanbiedingen

U kunt op elk gewenst moment weer uitschrijven. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken uit de algemene voorwaarden.

Settings

Share

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in